ΜΕΝΟΥ
Το καλάθι μου

Όροι Χρήσης

­­­­­­­­­­ΓΕΝΙΚΟΙ OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

4seasonshop.gr


ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφεξής καλουμένου ως ο «ιστότοπος». Στο κείμενο των Όρων Χρήσης ως αυτό έχει, παρατίθενται αναλυτικώς οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επισκέπτη/καταναλωτή (εφ’εξής «χρήστης») που σχετίζονται με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών. Σε περίπτωση δε μη αποδοχής έστω και ενός εκ των κατωτέρω όρων, οφείλετε να διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστοτόπου 4seasonshop.gr και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών. 


1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ 

1.1 Η ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση του παρόντος ιστότοπου ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού 1821 αρ. 39, κατόχου του ΑΦΜ 801149168 ΔΟΥ Ηρακλείου και του αρ. Γ.Ε.ΜΗ 150230027000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται ειδική φόρμα στον ιστότοπο, άλλως ο χρήστης δύναται να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@4seasonshop.gr. Σε κάθε περίπτωση δύναται να επικοινωνεί με το φυσικό μας κατάστημα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αυτού, ήτοι Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09.00 π.μ -2.30 μ.μ, Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09.00 π.μ -2.00 μ.μ & 5.30 μ.μ – 21.00 μ.μ στο τηλέφωνο : 2810.281818.

1.2 Ο παρών ιστότοπος αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό, πλήρως εναρμονιζόμενος στις συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς, με την παροχή της δυνατότητας στο χρήστη να παραγγείλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος 4seasonshop.gr τα προϊόντα της αρεσκείας του, συνάπτοντας με την επιχείρηση “ FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.” σύμβαση πώλησης προϊόντος εξ αποστάσεως.


2. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ  ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

2.1 Δια του παρόντος ιστότοπου είναι πιθανόν μέσω ειδικών συνδέσμων (π.χ links, hyperlinks, banners, i-frame κλπ.) οι χρήστες να δύνανται να παραπεμφθούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε αυτούς λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη έκαστου χρήστη στην απόλυτη κρίση του οποίου επαφίεται η χρήση τους. 

2.2 Οι διαχειριστές του 4seasonshop.gr δεν εγγυώνται τη διαθεσιμότητα τους, ούτε εγκρίνουν ή ευθύνονται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών, τα οποία διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή εν γένει είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία τους.

2.3 Οι διαχειριστές του 4seasonshop.gr δεν φέρουν ευθύνη για προβλήματα, βλάβες ή οιασδήποτε φύσης ζημία (υλική ή ηθική) ήθελε προκύψουν από την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση των ιστοτόπων αυτών.

2.4 Οι διαχειριστές του 4seasonshop.gr δεν φέρoυν ευθύνη σε καμία περίπτωση για διαφημίσεις τρίτων φυσικών/νομικών προσώπων οι οποίες φιλοξενούνται στον ιστότοπο του και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ήθελε προκύψει μεταξύ τους. Αποκλειστικώς υπεύθυνοι γα το περιεχόμενο, την ακρίβεια, πληρότητα και αλήθεια αυτού είναι τα διαφημιζόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα. 


3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.1 Μολονότι οι διαχειριστές του 4seasonshop.gr έχουν λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου τους να είναι ασφαλής για το σύστημα των χρηστών, δεν εγγυώνται ότι ο ιστότοπος τους ή ο πάροχος φιλοξενίας αυτού (server) θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (π.χ ιοί κλπ.) ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπτα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.

3.2 Επίσης, οι διαχειριστές του 4seasonshop.gr διατηρούν το δικαίωμα να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα ή να τροποποιούν μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών του.

3.3 Για τη χρήση των υπηρεσιών του  4seasonshop.gr είναι απαραίτητο ο χρήστης να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ Η/Υ, πρόσβαση στο Διαδίκτυο κλπ). Σε περίπτωση έλλειψης του ή πλημμελούς λειτουργίας του, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο χρήστης αποκλειομένης ρητώς οιασδήποτε ευθύνης των διαχειριστών του 4seasonshop.gr


4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

4.1 Ο χρήστης υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με την κείμενη Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και ιδίως αυτήν που αφορά τις τηλεπικοινωνίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο, απέχοντας από κάθε παράνομη, αθέμιτη, ανήθικη ή καταχρηστική χρήση του ιστότοπου 4seasonshop.gr ή παρενόχληση της λειτουργίας αυτού.

4.2 Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οιασδήποτε φύσης ζημία προκληθεί στους διαχειριστές του 4seasonshop.gr ή τον ιστότοπο τους, οφειλομένη σε παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε των παρόντων όρων, υποχρεούμενος να την αποκαταστήσει άμεσα και με κάθε νόμιμο μέσο.

4.3 Ρητά διευκρινίζεται δε ότι, σε περίπτωση που κινηθεί εναντίον των διαχειριστών του 4seasonshop.gr οποιασδήποτε μορφής, δικαστική, εξωδικαστική ή διοικητική διαδικασία ή υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν πρόστιμο, αποζημίωση για οιασδήποτε φύσης ζημία τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή προβούν σε οποιαδήποτε δαπάνη που θα οφείλεται στην παράβαση εκ μέρους του χρήστη της κείμενης νομοθεσίας, ή των παρόντων όρων, ενδεικτικώς και ουχί αποκλειστικώς αναφερομένων αυτών του Ποινικού Κώδικα, των Ειδικών Ποινικών Νόμων, των νόμων περί Τηλεπικοινωνιών, προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διατάξεων/αποφάσεων οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής, τούτος θα οφείλει να αποζημιώσει τους διαχειριστές του 4seasonshop.gr και να αποκαταστήσει την όποια ζημία τους, ανεξαρτήτως αν η παράβαση οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του.

4.4  Απαγορεύεται ρητώς στο χρήστη η μετάδοση, αναπαραγωγή, αποστολή κλπ και εν γένει η δημοσιοποίηση μέσω του ιστοτόπου με καθ’οιονδήποτε τρόπο πληροφοριών με περιεχόμενο αθέμιτο, ανήθικο, παράνομο, ψευδές, προσβλητικό, απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό. Η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνον για τον οποίο δημιουργήθηκε και δη για παράνομους, επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.5 Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη που αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, σεβόμενος απολύτως το σύνολο των δικαιωμάτων τρίτων φυσικών ή και νομικών προσώπων.

4.6 Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή, ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών  με σκοπό την εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού, και εν γένει η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί.

4.7 Σε περίπτωση που το 4seasonshop.gr λάβει σχετική ειδοποίηση  - παράπονο ή διαπιστώσει ή υποπτευθεί ότι χρήστης παραβαίνει τους όρους του παρόντος και ενδέχεται να προκαλεί με τη συμπεριφορά του βλάβη ή ζημία πάσης φύσεως στον ιστότοπο ή σε τρίτα πρόσωπα, δύναται να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση το λογαριασμό του εν λόγω χρήστη και να συνεργαστεί με κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να επιβληθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις σε αυτόν. 

4.8 Το 4seasonshop.gr παρέχει στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό, προσωπικό, αμεταβίβαστο, ανακλητό και περιορισμένο δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στον ιστότοπο. 

4.9 Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα του παρόντος ιστότοπου με οποιοδήποτε παράνομο ή αθέμιτο τρόπο (π.χ. hacking), άλλως θα υποστεί τις συνέπειες που ο νόμος ορίζει.

4.10 Ο χρήστης αποδέχεται ότι ενδέχεται με τη χρήση του ιστοτόπου του 4seasonshop.gr να εκτεθεί σε περιεχόμενο ανήθικο, προσβλητικό ή παράνομο. 


5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ.

5.1 Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει κάθε είδους αρχείου καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία των διαχειριστών του 4seasonshop.gr και προστατεύεται από την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων (π.χ προμηθευτών του 4seasonshop.gr), οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτά, αποκλειομένης ρητώς κάθε ευθύνης των διαχειριστών του 4seasonshop.gr 

5.2 Συνεπεία των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (άλλως γνωστόν ως download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου 4seasonshop.gr από το χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο ως προς τους διαχειριστές του 4seasonshop.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση τους.


6.  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

6.1 Η εταιρεία «FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.» δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται: α) σε λανθασμένη επιλογή από τον χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την παραγγελία του και μόνος γνώστης των ατομικών του αναγκών/ιδιαιτεροτήτων/ευαισθησιών (π.χ αλλεργιών κλπ), β) σε πλημμελή ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, γ) σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

6.2 Σε περίπτωση δε επικοινωνίας με το 4seasonshop.gr για την διευκρίνιση ερωτημάτων του χρήστη εν σχέσει με τα προς πώληση προϊόντα, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από την εταιρεία «FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.» είναι μεν αξιόπιστες, παρέχονται όμως με τη ρητή επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών, τις οποίες δεν δύναται ούτε υποχρεούται εκ του νόμου να επιβεβαιώνει καθ’οιονδήποτε τρόπο. Προς το σκοπό δε τούτο ενδέχεται εταιρεία «FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.» να ζητά από το χρήστη έγγραφο αίτημα παροχής πληροφοριών μέσω του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου info@4seasonshop.gr ή τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται από τον ιστότοπο, προκειμένου να διασφαλίζεται η άσφάλεια της επικοινωνίας και της τυχόν μελλοντικής συναλλαγής. 

6.3 Σε περίπτωση δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η επιχείρηση από πάσης φύσεως ευθύνη και δη αυτής περί της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή/ χρήση προϊόντος.

6.4 H εταιρεία «FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.» δεν παρέχει καμία εγγύηση έγγραφη ή μη, άμεση ή έμμεση, για την ορθότητα, αλήθεια και ακρίβεια των πληροφοριών των προϊόντων καθώς αυτές παρέχονται από τις κατασκευάστριες εταιρίες ή τις υπεύθυνες για τη διακίνηση τους εταιρίες και εν γένει από τους προμηθευτές της και ουχί από την ίδια και αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας. 

6.5 Για το σύνολο των ηλεκτρικών προϊόντων το σχετικό παραστατικό που εκδίδει εταιρεία «FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.» για την συναλλαγή, αποτελεί την εγγύηση του προϊόντος, ο χρόνος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με την κατασκευάστρια / προμηθεύτρια εταιρία. Σε περίπτωση δε  βλάβης μετά τη χρήση του, το 4seasonshop.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη και ο καταναλωτής απευθύνεται άμεσα στην κατασκευάστρια / προμηθεύτρια εταιρία, επιδεικνύοντας το σχετικό παραστατικό αγοράς εκ του οποίου προκύπτει ο χρόνος αγοράς του και κάθε συνοδευτικό έγγραφο εγγύησης που συνοδέυει το προϊόν. Ο καταναλωτής δύναται να επικοινωνήσει με την εταιρεία «FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.» προκειμένου να του παρασχεθεί οποιαδήποτε συνδρομή για την επικοινωνία του με την κατασκευάστρια εταιρεία.


7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 4seasonshop.gr

7.1 Έγκυρη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως δύναται να συνάψουν μόνο πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ενήλικες και πρόσωπα που δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση).

7.2 Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση πώλησης με το 4seasonshop.gr αποδέχονται πλήρως τους παρόντες όρους, αφού έχουν ενημερωθεί κατά το στάδιο εγγραφής τους στον ιστότοπο και τους κατανοούν στο σύνολο τους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της καταρτιζόμενης σύμβασης.

7.3 Ο χρήστης για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των στοιχείων της σύμβασης πώλησης, ήτοι το προς πώληση προϊόν, την ποσότητα, το τίμημα, τα έξοδα μεταφοράς και τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις ανάλογα με τον επιλεχθέντα τρόπο πληρωμής, τον τρόπο πραγματοποίησης της συναλλαγής, το χρόνο και τόπο παράδοσης αυτού.

7.4 Με την υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος 4seasonshop.gr συνάπτεται σύμβαση πωλήσεως προϊόντων εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας και δη από το Π.Δ 131/2003 και το Ν. 2251/1994 (όπως αυτά τροποποιούνται και ισχύουν) και τους όρους του παρόντος.

7.5 Πριν την υποβολή της παραγγελίας, ο χρήστης έχει λάβει γνώση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εγκυρότητα της σύμβασης και δη : 1) Την ταυτότητα, τη γεωγραφική θέση και λοιπά στοιχεία προσδιορισμού της εταιρείας «FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.» που διαχειρίζεται το 4seasonshop.gr, 2) Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, 3) Την τελική τιμή («ΣΥΝΟΛΟ») που περιλαμβάνει την τιμή, τον αναλογούντα ΦΠΑ, τα έξοδα μεταφοράς και τυχόν επιπρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με τον επιλεχθέντα τρόπο πληρωμής, 4) Τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης του προϊόντος, 5) Το χρόνο παράδοσης 6) Το δικαίωμα υπαναχώρησης και τυχόν έξοδα που αυτή συνεπάγεται, 7) Την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης των παραγγελθέντων προϊόντων.

7.6 Η πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα 4seasonshop.gr παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να βρει τα προϊόντα της αρεσκείας του και να προβεί στην παραγγελία αυτών με τρόπο εύχρηστο, ακολουθώντας τις κάτωθι χρήσιμες οδηγίες:  

    • Εντοπισμός του προϊόντος που ενδιαφέρει το χρήστη.

    • Δίπλα από κάθε προϊόν εμφανίζεται το εικονίδιο «ΚΑΛΑΘΙ». Πατώντας το εικονίδιο αυτό, το προϊόν προστίθεται αυτόματα στο καλάθι (επάνω δεξιά). Το καλάθι αναγράφει κάθε στιγμή την ποσότητα των επιλεγμένων προϊόντων καθώς και το μερικό σύνολο της παραγγελίας. Ο δυναμικός χαρακτήρας του καλαθιού, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραγγελίας και αφαίρεσης των προϊόντων.

    • Συμπλήρωση στοιχείων χρέωσης (πληρωμής) και διεύθυνση αποστολής 

    • Εν συνεχεία, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο αποστολής μεταξύ των προσφερόμενων επιλογών («Αποστολή με Courier» ή «Παραλαβή από το κατάστημα», καθώς και τη μέθοδο πληρωμή («Τραπεζική Κατάθεση», «Αντικαταβολή» ή «Μετρητά ή κάρτα στο κατάστημα»)

    • Ενημέρωση σχετικά με το κόστος των μεταφορικών εξόδων, των εξόδων αντικαταβολής που βαρύνουν τον καταναλωτή και το τελικό συνολικό κόστος παραγγελίας και ακολούθως «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» για την υποβολή της.

    • Λήψη ενημερωτικού e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας με το σύνολο των στοιχείων που την αφορούν/ αντίγραφο παραγγελίας.


8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

8.1 Τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «IN STOCK» αποστέλλονται σε 1 -3 εργάσιμες μέρες από την επομένη της ημέρας παραγγελίας με συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών. 

8.2 Το 4seasonshop.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς τούτη επηρεάζεται μεταξύ άλλων και από παράγοντες τόσο του εθνικού όσο και του διεθνούς εμπορίου. Αποκλειστική ευθύνη του 4seasonshop.gr είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πελατών τoυ περί της μη διαθεσιμότητας.

8.3 Αν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, το 4seasonshop.gr θα ενημερώνει τον καταναλωτή μέσω email ή τηλεφωνικώς για την πορεία της παραγγελίας του. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την παράδοση των προϊόντων μόλις τούτα καταστούν διαθέσιμα, δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης με τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 11 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ» του παρόντος.

8.4 To 4seasonshop.gr δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερομένων των καιρικών φαινομένων, απεργιών προμηθευτών ή μεταφορικών μέσων, πανδημιών, φυσικών καταστροφών παράνομων πράξεων τρίτων ως προς το 4seasonshop.gr και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ ή σε περιστατικά που εμποδίζουν την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

8.5 Οι παραδόσεις των προϊόντων λαμβάνουν χώρα τις εργάσιμες ημέρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή.

      

9. ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

9.1 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. 

Για αποστολή προϊόντων εντός της πόλεως του Ηρακλείου Κρήτης, η χρέωση διαμορφώνεται στα € 2.00 έως 3 kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε €0.60 / 1 kg.

9.2 ΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ. 

Για αποστολή προϊόντων έντός Κρήτης, η χρέωση διαμορφώνεται € 2.00 έως 3 kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε € 0.70/1 kg.

9.3 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

Για αποστολή προς χερσαίους προορισμούς που καλύπτονται από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, η χρέωση διαμορφώνεται στα € 2.10 έως 3 kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε € 0.80 / 1 kg.

Για αποστολή προς νησιωτικούς προορισμούς που καλύπτονται από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, η χρέωση διαμορφώνεται στα € 2.80 έως 3 kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε € 0.90 / 1 kg.

 Για περιοχές εκτός των ορίων των πόλεων του δικτύου της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών (Δυσπρόσιτες περιοχές), η χρέωση διαμορφώνεται στα €5.00 έως 3 kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε € 1.00 / 1 kg. Επισημαίνεται ότι για τις εν λόγω περιοχές η παράδοση ενδέχεται να παρουσιάσει χρονικές καθυστερήσεις.

9.4 Τα έξοδα μεταφοράς δεν θα πρέπει να συγχέονται με τυχόν έξοδα αντικαταβολής, τα οποία βαρύνουν επιπροσθέτως τον καταναλωτή και συνδέονται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε.

9.5 Για τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντος/υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με έξοδα μεταφοράς. Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο 11 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ) των παρόντων όρων.  


10. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

10.1 ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

10.1.1 Η μέθοδος πληρωμής των προϊόντων μέσω αντικαταβολής, προσφέρεται από το 4seasonshop.gr. Mε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, ο καταναλωτής θα πληρώσει με μετρητά μόλις λάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του, επιβαρυνόμενος σχετική δαπάνη αντικαταβολής. 

10.1.2 Για κάθε αποστολή με εντολή αντικαταβολής μετρητοίς, ανεξαρτήτως προορισμού, η χρέωση διαμορφώνεται στα 4,50 €. 

10.2 ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

10.2.1 Ο καταναλωτής δύναται να εξοφλήσει την παραγγελία και μέσω κατάθεσης στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στο info@4seasonshop.gr.

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR98 0172 7510 0057 5110 0998 657

10.2.2 Το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να αποστείλει το προϊόν στον καταναλωτή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την ημέρα που τα χρήματα μιας παραγγελίας κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό και μας αποσταλεί το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης. 

10.3 ΜΕΤΡΗΤΑ Ή ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

10.3.1 Η μέθοδος πληρωμής των προϊόντων μέσω μετρητών ή κάρτας, προσφέρεται από το 4seasonshop.gr μόνο στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να παραλάβει το παραγγελθέν προϊόν από το φυσικό μας κατάστημα. 

10.4 ΜΕΣΩ E-POS ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

10.4.1 Ξεκινώντας τη διαδικασία πληρωμής, o καταναλωτής μεταβαίνει αυτόματα στην ειδική σελίδα πληρωμών του Πειραιώς Paycenter. Εκεί ενημερώνεται για τo ποσό της οφειλής του και πληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας του.

10.4.2 Η διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια από το ePOS Paycenter, που ενημερώνει την επιχείρησή αυτόματα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

10.4.3 Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο πελάτης επιστρέφει στο δικτυακό τόπο της επιχείρησής (e-shop).

10.4.4 Η επιχείρησή μας δεν κρατάει κανένα στοιχείο της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή. 


11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

11.1 Σε περίπτωση ελαττώματος οποιουδήποτε προϊόντος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του, το 4seasonshop.gr προβαίνει στην άμεση αντικατάστασή του χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με το ελάττωμα το 4seasonshop.gr άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, αποστέλλοντας μήνυμα στο 4seasonshop.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου αναγράφοντας την ένδειξη «ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ». Δύναται επίσης να ειδοποιεί και τηλεφωνικώς σε ώρες και ημέρες εργάσιμες στο τηλέφωνο 2810.281818. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιστροφές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

11.2 Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων διαφορετικών από τα παραγγελθέντα, ο καταναλωτής δύναται να ζητήσει: α) την άμεση αποστολή των ορθών προϊόντων χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του και β) την επιστροφή του συνόλου των χρημάτων που κατέβαλε για την αγορά (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης ή πληρωμής άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης και πληρωμής που εμείς προσφέρουμε). Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με το σφάλμα το 4seasonshop.gr άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, αποστέλλοντας μήνυμα στο info@4seasonshop.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου αναγράφοντας την ένδειξη «ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ». Δύναται επίσης να ειδοποιεί και τηλεφωνικώς σε ώρες και ημέρες εργάσιμες στο 2810.281818 (Ειδικότερα για την περίπτωση β) συμβουλευτείτε και το κεφάλαιο «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ). Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιστροφές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

11.3  ΆΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

11.3.1 Ο καταναλωτής δικαιούται βάσει νόμου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης προϊόντος εξ αποστάσεως εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής του, χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε λόγου.

11.3.2 Για να προβεί στην ενέργεια αυτή θα πρέπει:  

11.3.2.1 Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής υποχρεούται να ενημερώσει το 4seasonshop.gr για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, α) είτε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται εδώ (link) (τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994) β) είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του αυτή (π.χ μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου συμπληρώνοντας την ένδειξη «ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ», ή αποστέλλοντας μήνυμα στο info@4seasonshop.gr) 

11.3.2.2 Ο καταναλωτής θεωρείται ότι έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της νόμιμης προθεσμίας, εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

11.3.2.3 Το 4seasonshop.gr θα κοινοποιήσει άμεσα στον καταναλωτή επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης του αυτής περί υπαναχώρησης του από τη σύμβαση.  

11.3.2.4 Το 4seasonshop.gr επιστρέφει την  πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή (με εξαίρεση τα έξοδα που συνεπάγεται η υπαναχώρησή του), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. H επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός της περίπτωσης της αντικαταβολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής και της τραπεζικής κατάθεσης, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή, τα στοιχεία του οποίου οφείλει να γνωστοποιήσει στο 4seasonshop.gr κατά τη δήλωση του περί υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

11.3.2.5 Η επιστροφή των χρημάτων θα παρακρατείται έως ότου το 4seasonshop.gr παραλάβει τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά σύμφωνα με τις οδηγίες που του παρέχει το 4seasonshop.gr, ήτοι μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών που θα του υποδείξει με την επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης του περί υπαναχώρησης του από τη σύμβαση.  

11.3.2.6 Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά είτε στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας «FOUR SEASONS SINGLE MEMBER I.K.E.» ή τα μεταβιβάζει στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών που θα του υποδείξει το 4seasonshop.gr, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στο 4seasonshop.gr την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

11.3.2.7 Ο καταναλωτής σε περίπτωση υπαναχώρησης επιβαρύνεται το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών στο 4seasonshop.gr. Για το ακριβές κόστος θα ενημερώνεται μέσω της επιβεβαίωσης περί παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του από το 4seasonshop.gr. 

11.3.2.8 Ο καταναλωτής φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του προϊόντος.

11.3.2.9  Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης για:

α) αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

β) σφραγισμένα αγαθά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή καθώς έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

11.4 Σε περίπτωση που δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής/υπαναχώρησης, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό από το 4seasonshop.gr και θα επιστρέφεται στον πελάτη ο οποίος θα βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς. 

11.5 Για την επιστροφή για οποιοδήποτε λόγο προϊόντος είναι απαραίτητο ο καταναλωτής να διαθέτει την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που συνοδεύει τα προϊόντα (π.χ εγγύηση, οδηγίες χρήσης κλπ). Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το 4seasonshop.gr πρέπει η επιστροφή του προϊόντος  να συνοδεύεται από το εκ του νόμου προβλεπόμενο παραστατικό.  

11.6 Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το 4seasonshop.gr με οποιονδήποτε από τους προσφερόμενους τρόπους επικοινωνίας (E-mail, φόρμα επικοινωνίας, τηλέφωνο) που εμφανίζονται στον ιστότοπο. 


12. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER 

Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει το 4seasonshop.gr, τυχόν εκπτώσεις/ προσφορές και εν γένει να λαμβάνει από αυτό διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό, με την αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλέκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Προς το σκοπό τούτο θα πρέπει ο χρήστης να εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία «newsletter» του 4seasonshop.gr δηλώνοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει το ανωτέρω υλικό είτε μέσω της εγγραφής του ως μέλος του ιστοτόπου είτε μέσω ειδικής φόρμας ως επισκέπτης. Ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε να αιτηθεί τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων από το 4seasonshop.gr. 

Η δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη διατηρείται έως και έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών ή την ανάκληση της δήλωσης του για λόγους προστασίας των εννόμων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας και απόδειξης των δεδομένων της συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα κλπ). Το ίδιο ισχύει και για τη δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσης του. 


13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

13.1 Οι υπηρεσίες του 4seasonshop.gr απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και με μόνη τη χρήση του ιστοτόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών του, ο χρήστης εγγυάται ότι πληροί την εν λόγω προϋπόθεση.  

13.2 Ωστόσο, λόγω της συχνότατης χρήσης του Διαδικτύου από ανηλίκους και μολονότι οι διαχειριστές του 4seasonshop.gr έχουν λάβει τα κατά το δυνατόν προσήκοντα μέτρα για την προστασία τους, εφιστά την προσοχή των γονέων, τους οποίους και προειδοποιεί, παροτρύνει και συμβουλεύει να φροντίζουν ώστε τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δη στον ιστότοπο τους χωρίς την απαιτούμενη καθοδήγηση, επίβλεψη και συγκατάθεση τους, καθώς  ενδέχεται να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για αυτά. Εάν παρ’όλα αυτά ανήλικοι εγγραφούν ή επισκεφτούν τον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, οι διαχειριστές του 4seasonshop.gr δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη.


14. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

14.1 Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την κατηγορία των παιχνιδιών προτείνει τα παρακάτω:

α) Όλα τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν σήμανση «CE» που αποτελεί δήλωση του κατασκευαστή ότι το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Επίσης, τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν το όνομα ή και την εταιρική επωνυμία και το σήμα καθώς και την Δ/νση του κατασκευαστή ή εντολοδόχου του ή του εισαγωγέα στην αγορά, καθώς και τις οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

β) Διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες που αναγράφουν την ηλικία για την οποία το παιχνίδι είναι ασφαλές καθώς και τις οδηγίες χρήσης του. Προσέξτε ιδιαίτερα τα παιχνίδια με το απαγορευτικό σύμβολο, το οποίο μέσα σε κύκλο φέρει την ένδειξη 0-3 CE, το οποίο σημαίνει ότι τα παιχνίδια δεν είναι κατάλληλα για παιδιά κάτω των τριών ετών, επειδή περιέχουν ή περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια τα οποία μπορεί να καταπιεί ένα παιδί, με κίνδυνο να πνιγεί.

γ) Προσέξτε τα παιχνίδια που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων ή να συναρμολογούνται βάσει ορισμένων κανόνων.

δ) Επιλέγετε παιχνίδια που προάγουν την πρωτοβουλία, την ευρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες του παιδιού. Το καλύτερο παιχνίδι δεν είναι απαραίτητα και το πιο ακριβό, αλλά αυτό που ταιριάζει στην ηλικία, στην προσωπικότητα και ωριμότητα ενός παιδιού.

ε) Προσέξτε ιδιαίτερα τα παιχνίδια που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών. Όπως τα παιχνίδια που προτρέπουν σε βίαιες συμπεριφορές και οδηγούν σε αύξηση της βίας και του τρόμου, σε διακρίσεις ή /και σε ρατσιστικές συμπεριφορές ή παροτρύνουν σε επιβλαβείς για τους ίδιους τους ανήλικους εθισμούς και δραστηριότητες.

Σήμα 0-3

Το σύμβολο αυτό συχνά εμφανίζεται σε παιχνίδια για να προειδοποιεί τους καταναλωτές, σε περίπτωση που αυτά είναι «ακατάλληλα για παιδιά κάτω των 36 μηνών».

Σήμα CE

Η σήμανση CE είναι ένα σήμα που τοποθετείται πάνω σε συσκευασίες παιχνιδιών και βεβαιώνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας.


14.2 Συμβουλές Ασφαλείας

Επιλέγετε παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία. Ελέγξτε την συσκευασία για την ηλικία που προτείνει ο κατασκευαστής. Οι ηλικιακές κατατάξεις δεν είναι μόνο για ασφάλεια αλλά επίσης για να εξασφαλίσουν ότι το παιδί σας δε θα εκνευριστεί ή βαρεθεί με το παιχνίδι. Μη βασίζετε τις αγορές σας μόνο σε αυτό που ζητάει το παιδί – βεβαιωθείτε ότι αγοράζετε ένα παιχνίδι που θα είναι και διασκεδαστικό και ασφαλές. Υπενθυμίστε σε όσους φέρνουν δώρα τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού καθώς επίσης και τη σημασία του να διαλέξουν παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία του.

Θυμηθείτε τον εξοπλισμό ασφαλείας. Αν αγοράσετε παιχνίδια με ρόδες, όπως ποδήλατα, τρίκυκλα και πατίνια, σιγουρευτείτε ότι το παιδί έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως κράνος και επιγονατίδες, στο κατάλληλο μέγεθος. Θα ήταν μεγάλη απογοήτευση να μην έχετε το σωστό εξοπλισμό ασφαλείας για να δοκιμάσετε ένα καινούργιο ποδήλατο, πατίνια ή άλλο παρόμοιο δώρο.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς. Δεν ξέρετε τι παιχνίδι να αγοράσετε; Έχετε απορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση ενός προϊόντος ή τι είναι σωστό για το παιδί από τη λίστα σας; Το προσωπικό του καταστήματός μας είναι εκπαιδευμένο και ενημερωμένο και μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το σωστό δώρο για κάθε παιδί.

Να αποθηκεύετε τα παιχνίδια με ασφάλεια. Μάθετε τα παιδιά να φυλάσσουν με ασφάλεια τα παιχνίδια μετά το παιχνίδι. Η ασφαλής φύλαξη αποτρέπει πτώσεις και άλλους τραυματισμούς. Επίσης, αν το παιδί σας λάβει ένα παιχνίδι που είναι ακατάλληλο για τα μικρότερα αδέρφια του (έχει μικρά εξαρτήματα ή αιχμηρές άκρες, χρειάζεται ηλεκτρισμό κ.τ.λ.) βρείτε ένα ασφαλές μέρος που μπορείτε να φυλάξετε το παιχνίδι μακριά από τα χέρια των μικρών. Παρόλο που είναι σημαντικό να μοιράζεσαι με τους άλλους, οι γονείς πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι τα παιδιά διαφορετικής ηλικίας έχουν και διαφορετικές ανάγκες ασφαλείας. Και αν το παιδί σας λάβει ένα δώρο που θα είναι κατάλληλο μετά από μια ορισμένη ηλικία, μη διστάσετε να το κρύψετε μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Να επιβλέπετε το παιχνίδι. Τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ώστε να είναι δεδομένη η ασφάλειά τους καθώς και η σωστή χρήση των παιχνιδιών τους. Οι γονείς, οι παιδαγωγοί και τα μεγαλύτερα αδέρφια / συγγενείς θα πρέπει να δίνουν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά, δείχνοντάς τους το σωστό και ασφαλή τρόπο να παίξουν και να χρησιμοποιήσουν τα παιχνίδια τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την περίοδο των διακοπών που τα παιδιά όλων των ηλικιών μαζεύονται να παίξουν.

Να ελέγχετε τη συσκευασία και τα παιχνίδια. Πριν αγοράσετε ένα παιχνίδι σιγουρευτείτε ότι η συσκευασία του δεν είναι ανοιγμένη ή σκισμένη, γεγονός που υποδηλώνει ότι το παιχνίδι μπορεί να έχει υποστεί φθορά. Επίσης ελέγξτε τον σχεδιασμό και την κατασκευή του παιχνιδιού – όσο καλύτερη είναι η ποιότητα τόσο πιθανότερο είναι να αντέξει στη φθορά. Μόλις φτάσετε σπίτι ελέγξτε το παιχνίδι ώστε να σιγουρευτείτε ότι δε λείπουν κομμάτια και ότι συμπεριλαμβάνονται όλες οι οδηγίες, η εγγύηση και τυχόν πληροφορίες εγγραφής του προϊόντος.

Να διαβάζετε τις οδηγίες. Εάν τα παιχνίδια χρειάζονται συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες. Εάν είναι δυνατόν, μην περιμένετε μέχρι την τελευταία στιγμή για να διαβάσετε τις οδηγίες – αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να προέλθουν από μια λάθος συναρμολόγηση. Επίσης φροντίστε να διαβάσετε τις οδηγίες του παιχνιδιού στο παιδί σας ώστε να διασφαλίσετε ότι ξέρει να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια.

Να απομακρύνετε τις συσκευασίες. Πριν δώσετε ένα παιχνίδι στο παιδί σας απομακρύνετε όλες τις συσκευασίες, βεβαιωθείτε όμως ότι κρατήσατε τις οδηγίες και τις πληροφορίες εγγραφής-αν υπάρχουν-. Πολλά παιδικά παιχνίδια είναι συσκευασμένα με ασφάλεια σε κουτιά, με πλαστικά δεσίματα ή εξαρτήματα που τα κρατάνε στη θέση τους – αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο εάν αφεθεί στα χέρια ενός μικρού παιδιού.

Να ελέγχετε το κουτί με τα παιχνίδια. Οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τα παιχνίδια στο σπίτι τους για σπασμένα εξαρτήματα, χαμένα κομμάτια ή άλλους κινδύνους. Μη διστάσετε να πετάξετε φθαρμένα ή σπασμένα παιχνίδια. Παιχνίδια που λειτουργούν με μπαταρία θα πρέπει να ελέγχονται για να βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν διαρροή ή δεν είναι προσβάσιμες στα παιδιά. Είναι πάντα καλή ιδέα να καθαρίζετε κατά περιόδους όλα τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σας – ειδικά εάν έχετε πολλά παιδιά στο σπίτι.15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.


16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ – ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

16.1 Οι διαχειριστές του 4seasonshop.gr δύνανται να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο του ιστοτόπου τους χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

16.2 Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις για τις οποίες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών αυτού, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπ’όψιν και έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις θα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο κάθε φορά τροποποιείται, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου.

16.3 Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως.

16.4 Για οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα εκ της παρούσας σύμβασης χρήσης του ιστοτόπου 4seasonshop.gr και από τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως μέσω αυτού, ήθελε προκύψουν αποκλειστικώς αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.